Baldin eta, salbu eta, baizik eta eta harik eta Zuzenbideko zenbait esapide finkotan

Baldin eta, salbu eta, baizik eta eta harik eta testu-antolatzaileek erabilera jakingarriak dituzten lege-testuetan eta Zuzenbidearen alorreko testu akademikoetan, bai testuak arintzeko aukera estilistiko gisa eta baita itzulpen-estrategia gisa ere. Baina, horrez gain, alor honetako testuetan maiz erabiltzen diren esapide finkoak osatzeko ere erabiltzen dira Zuzenbide Corpusean jasotako hainbat testuren bertsio elebidunetan egiaztatu ahal den moduan. Hona hemen esapide finko horien zerrenda esangarri bat:

A no haber causas justificadas

Baldin eta arrazoi egiaztaturik ez badago

A a no ser que ignorase el llamamiento

Salbu eta deiaren berririk ez duenean

A excepción de las que en su caso estableciere ateniéndose al uso y costumbre del lugar

Salbu eta tokian tokiko usadio eta ohituraren arabera ezartzen direnak / direnean

A excepción de los preceptos que resulten inaplicables

Salbu eta manu horiek aplikatu ezin direnean

A menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado

Salbu eta aurretiaz epaiketaren bidez ezgaitua izan denean

A menos que conste o se acredite que

Non eta ez den jasotzen edota frogatzen

A menos que expresamente se disponga lo contrario

Non eta tasa ez den berariaz besterik xedatzen

A menos que medie la debida autorización

Non eta ez du(t)en hartarako behar den baimena

A menos que por algún evento pueda resultar cierta

Salbu eta jazokuntzaren bat dela-medio pertsona hori zehaztu daitekeenean

A menos que se acredite

Non eta ez den egiaztatzen

A menos que se acredite

Non eta ez den frogatzen

A menos que se haya estipulado expresamente la solidaridad

Salbu eta beren beregi solidaritatea hizpatzen denean

A menos que se hubiera obrado de mala fe o cometido negligencia grave

Salbu eta gaitzustez jardun edo zabarkeria astuna egin denean

A menos que se indique

Non eta ez den adierazten

A no haberlo hecho contra su expresa voluntad

Salbu eta bere esanbidezko borondatearen aurka egin denean

A no ser que aquel fuere menor o incapacitado

Salbu eta hura adingabea edo ezgaitua denean

A no ser que causen baja

Salbu eta baja eskatzen ez badute /ematen ez bazaie

A no ser que el juzgado aprecie la concurrencia de razones graves para…

Salbu eta epaitegiak antzematen duenean arrazoi larriak daudela…-t(z)eko

A no ser que el juzgado estime conveniente (modificarlas)

Salbu eta epaitegiaren iritziz, (horiek aldatu behar dir)enean

A no ser que en el acto fuese recusado

Salbu eta egintza ezetsi denean

A no ser que esté afectado por algún impedimento…

Salbu eta eragozpen baten menpe badago

A no ser que expresamente se disponga lo contrario

Non eta ez den berariaz kontrakoa xedatzen

A no ser que hubieren prestado su consentimiento

Salbu eta euren adostasuna eman dutenean

A no ser que hubiese incurrido en mayor responsabilidad con arreglo a las leyes

Salbu eta legeen arabera erantzukizun handiagoa izan behar duenean

A no ser que incurriera en alguna de las causas de recusación

Salbu eta ezespen arrazoiren bat betetzen duenean

A no ser que incurriere en responsabilidad criminal

Salbu eta erantzukizun kriminala duenean

A no ser que la ley disponga lo contrario

Salbu eta legeak aurkakoa xedatzen duenean

A no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbalmente, haciéndolo constar en la causa

Salbu eta hori kasuaren presa dela-eta ahoz gauzatu behar denean, eta, hori auzian agerraraziz

A no ser que lo considere absolutamente necesario

Salbu eta erabat beharrezkoa denean

A no ser que se acepte

Non eta onartzen ez den

A no ser que se hubiere convenido lo contrario

Non eta ez den kontrakorik hitzartu

A no ser que se justifique su actuación

Non eta ez den bere jokaera justifikatzen

A no ser que tenga responsabilidad notoria

Salbu eta ageriko erantzukizuna duenean

A solicitud fundada de quien acredite interés legítimo

Baldin eta legebidezko interesa frogatzen duenak hori eskatzen badu, bidezko arrazoiak emanda

Con el apercibimiento de que…

Eta ohartarizko da ezen …-(e)la

Con la advertencia expresa de que…

Eta berariaz ohartaraziko da ezen…-(e)la

Concluirá al transcurrir totalmente el período establecido en

Amaituko da, noiz eta………………..ezarri aldia erabat igarotzean

Concurriendo iguales circunstancias

Baldin eta inguruabar berberak gertatzen badira

Conforme a lo dispuesto en este x y afecten a y

Noiz eta, x honetan xedatutakoarekin bat etorriz eta y ukitzen d(it)u(zt)enean

Convenir que…

Erabaki ezen…-(e)la

Cualquiera que pruebe que…

Norbaitek frogatzen badu ezen…-(e)la

Cuando concurran en el hecho circunstancias agravantes.

Baldin eta egitatean inguruabar astungarriak pilatzen badira

Cuando de la aplicación de la ley resulte

Baldin eta legearen xedapenak aplikatzearen ondorioz erabakitzen bada

Cuando del expediente administrativo instruido al efecto resulte que

Noiz eta hasitako administrazio-espedienteak ondorioztatzen duenean

Cuando el sujeto haya sido condenado por

Baldin eta subjektuari kondena jarri bazaio…-gatik

Cuando estando debidamente citadas las partes

Baldin eta, alderdiak adiskidetze-ekitaldirako behar bezala zitatuak egonik

Cuando extiendan sus efectos a

Baldin eta haien efektuek hartzen duten eremua x baino zabalagoa bada

Cuando hubiere conseguido su propósito

Baldin eta bere helburua lortu duelarik

Cuando la medida impuesta así lo requiera

Baldin eta ezarritako neurriaren arabera hori beharrezkoa bada

Cuando la medida impuesta no sea superior a

Baldin eta ezarritako neurriak ez badu x gorako iraupenik

Cuando las circunstancias así lo aconsejen

Baldin eta ingurabarrek horretara eragiten badute

Cuando las circunstancias así lo aconsejen

Baldin eta inguruabarren arabera hori komeni bada

Cuando legalmente no se precise autorización legal

Baldin eta legezko baimenik behar ez bada

Cuando los hechos en que se funde no constituyan delito

Baldin eta horren oinarri diren egitateak delitu ez badira

Cuando para ello sea necesario

Noiz eta nahitaezkoa denean

Cuando para ello sea necesario

Noiz eta nahitaezkoa denean

Cuando reúnan los requisitos establecidos

Baldin eta ezarritako betekizunak biltzen badituzte

Cuando se considere que no corresponde al juez el conocimiento del asunto

Baldin eta uste bada epaileak ez duela gaiaren gaineko eskumenik

Cuando se cumplan unos requisitos y las obligaciones que se determinen reglamentariamente

Baldin eta baldintza batzuk eta erregelamendu bidez xedatutako bestelako betekizunak betetzen badira

Cuyo conocimiento no esté atribuido a

Non eta horietaz arduratzeko eskudantzia ez zaion esleitu..x-i

De no haberse recibido

Baldin eta jaso ez badira

Declarar mediante reserva que….

Erreserba bidez deklaratu ezen…-(e)la

Declaro que…

Deklaratzen dut ezen…-(e)la

El plazo concluirá al

Epea amaituko da noiz eta…-(e)nean

En cuanto no se acredite

Harik eta egiaztatu arte

En el mismo día de su presentación o en el siguiente día hábil

Noiz eta aurkeztu diren egunean bertan edo hurrengo egun baliodunean

En el momento en que le sean requeridos por

Noiz eta x-(e)k eskatzen d(it)u(zt)enean

En el supuesto de

Kontuan izanda ezen…-(e)la

En el supuesto de que alegue…

Baldin eta… alegatzen badu

En la fecha en que se realicen los señalamientos de las vistas y comparecencias

Noiz eta ikustaldi eta agerraldien data-zehazteak egin beharreko egunetan

En lugar de todas

Ezen ez guztiak

En tanto no sea objeto de derogación

Baldin eta indargabetzen ez bada

En tanto se apruebe el remate

Harik eta errematea burutu arte

En tanto se decida sobre la solicitud

Harik eta eskaria ebazten den arte

Establecida por mandato legal

Baldin eta lege bidez ezarri bada

Este precepto no es aplicable sino a

Manu hau aplikatu behar da, noiz eta ….gabe dagoenean bakarrik /ez..-(e)n

Excepto cuando se halle especialmente castigado por la ley

Salbu eta legeak beren beregi zigortzen duenean

Excepto cuando se pueda identificar de manera cierta

Non eta argi eta garbi identifikatzen ez den

Excepto cuando se trate del procedimiento especial

Salbu eta prozedura berezia denean

Excepto en caso de impugnación

Non eta ez d(it)uen aurkaratzen

Excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes

Salbu eta legean beren beregi ezarritako kasuetan eta moduan

Excepto las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público

Salbu eta interes publikoa babesteko ezinbestekoak izan litezkeenak

Excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos

Salbu eta beste manu batzuek beren beregi besterik xedatzendutenean

Excepto los declarados suspensos en firme

Salbu eta irmoki geldieran deklaratuta daudenak/deklaratutakoak

Excepto los prioritarios

Non eta ez diren lehentasunezkoak

Excepto los referentes a

Non eta ez diren x-i buruzkoak

Excepto los/las que el juez desestime como manifiestamente impertinentes

Salbu eta epaileak gaitziritzitakoak,ageri-agerian desegoki izateagatik

Exigir responsabilidades por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas

Erantzukizuna eskatu baldin eta delitu edo falta gisa tipifikatutako egintzak gauzatuz gero

Ha afirmado que…

Esan du ezen…-(e)la

Habrá de manifestar que….

Adierazi beharko du…-(e)la

Habría que tener en cuenta que…

Kontuan hartu beharko da ezen…(e)la

Hasta cubrir la suma de x euros

Harik eta x euroko kopurua osatu arte

Hasta cumplirse los plazos de impugnación

Harik eta aurka egiteko epeak bete arte

Hasta el cumplimiento de la condición

Harik eta baldintza bete arte

Hasta el momento de su prórroga de vigencia

Harik eta indarraldia luzatzeko unea iritsi arte

Hasta el término del asunto y sus incidencias

Harik eta arazoari eta horren gorabeherei amaiera eman arte

Hasta el total cumplimiento de los interesados

Harik eta interesdunek bete beharreko guztia bete arte

Hasta el vencimiento del plazo

Harik eta epea mugaeguneratu arte

Hasta hacer trance y remate de los bienes embargados

Harik eta enbargatutako ondasunen errematea egin arte

Hasta que aquella se resuelva

Harik eta hura erabaki arte

Hasta que conste

Harik eta jakin arte

Hasta que el tribunal se pronuncie

Harik eta auzitegiak erabakia hartu arte

Hasta que haya recaído sentencia firme

Harik eta epai irmoa izan arte

Hasta que haya sido resuelto en sentencia firme

Harik eta epai irmoan ebatzi arte

Hasta que hayan transcurrido seis meses desde la fecha en que le fue notificado el x

Harik eta x jakinarazi zitzaionetik sei hilabete igaro arte

Hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos

Harik eta kauzioa edo erabakitako neurria eratu eta jarduketetan egiaztaturik egon arte

Hasta que la recobre

Harik eta berreskuratu arte

Hasta que la resolución sea definitiva

Harik eta ebazpena behin betikoa bihurtu arte

Hasta que quede sin efecto

Harik eta eraginik gabe uzten den arte

Hasta que queden aclaradas a satisfacción del juez

Harik eta, epailearen iritzirako, argituta geratu arte

Hasta que se acredite

Harik eta egiaztatzen den arte

Hasta que se dicte sentencia que ponga fin al proceso judicial

Harik eta prozesu judizialari amaiera emango dion epaia eman arte

Hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial

Harik eta eskaerari buruz epaileak dagokiona esan arte

Hasta que sea, en su caso, requerido por x

Harik eta, hala denean xek eskatu arte

Hasta su resolución

Harik eta hura erabaki arte

Hasta tanto desaparezca o se modifique la situación justificada

Harik eta horretarako bidea eman duen egoera desagertu edo aldatu arte

Hasta tanto haya sido dictada la resolución

Harik eta ebazpena eman arte

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal.

Harik eta auzi penalean epai irmoa edo largespen-autoa eman arte

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal

Harik eta auzi penalaren gaineko epai irmoa edo largespen-autoa eman arte

Hasta tanto se acredite la revisión favorable

Harik eta aldeko irizpena jasotzen duen arte

Instar a…

Eskatu ezen…(e)la

No será de aplicación en aquellos casos en que (se manifieste)

Noiz eta halako kasuetan,… (adierazten bada)

No será de aplicación en aquellos casos en que (se manifieste)

Noiz eta, kasuan-kasuan,…. (adierazten bada)

No será de aplicación en aquellos ejercicios

Ez da aplikatuko noiz eta halako ekitaldietan

Por asistencia injustificada

Baldin eta ez agertzeko arrazoirik ematen ez bada

Por la comisión de una infracción calificada como falta

Baldin eta arau-haustea falta gisa kalifikatuta badago

Presenta escrito alegando que…

Idazketa aurkeztu du alegatuz ezen…-(e)la

Salvo acuerdo en contrario

Non eta ez den aurkakoa erabakitzen

Salvo acuerdo en contrario

Non eta ez den besterik erabakitzen

Salvo autorización expresa

Salbu eta baimena berariaz eman denean

Salvo caso de paralización del expediente por causa imputable al expedientado

Salbu eta espedientea eteten denean, espedientepekoari egozteko moduko arrazoi baten ondorioz

Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente

Non eta berariaz justifikatutako inguruabarrak gertatzen ez diren

Salvo comunicación o prueba en contrario

Salbu eta aurkakoa komunikatu edo frogatzen ez denean

Salvo cuando cuando concurran circunstancias excepcionales en los términos que se determinen reglamentariamente

Non eta ez den erregelamendu bidez zehaztuko den bestelako salbuespenezko egoerarik gertatzen

Salvo cuando recaigan en

Non eta ez diren sartzen

Salvo cuando se incoe de oficio

Salbu eta ofizioz hasten denean

Salvo cuando se prevea

Non eta ez den aurreikusten

Salvo cuando se trate de

Non eta ez den

Salvo disposición en contrario

Salbu eta kontrako xedatu denean

Salvo el derecho de representación cuando deba tener lugar

Salbu eta ordezkapen-eskubidea gertatu behar denean

Salvo el que deba revestir forma de

Non eta ez den x moduan egin beharrekoa

Salvo en aquellos supuestos en los que no viniera(n) legalmente exigido(s)/a(s)

Salbu eta legeak galdatzen ez d(it)uen kasuetan

Salvo en aquellos supuestos en los que tal requisito no viniera legalmente exigido

Salbu eta legeak betekizun hori galdatzen ez duen kasuetan

Salvo en el caso de dolo o negligencia grave

Salbu eta doloa edo zabarkeria larria gertatzen denean

Salvo en el caso de que la actuación hubiera sido promovida por orden superior

Salbu eta jardun hori eragin denean goi-agindu bidez

Salvo en el caso de que obre(n) ya en manos de

Non eta x-ek ez d(it)u(zt)en dagoeneko datu horiek eskura

Salvo en infracciones relativas a

Non eta arau-haustea ez den…-i buruzkoa

Salvo en lo referente a

Salbu eta ….-i dago(z)kion…-(et)an

Salvo en los casos en que deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente por silencio administrativo

Salbu eta administrazio-isiltasunez onetsitzat edo aldeko ebazpenez erabakitzat jo behar diren kasuetan

Salvo en los casos en que no resulte acreditado

Non eta ez den frogatu gabe gelditu

Salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes

Salbu eta legeetan espresuki ezarritako kasuetan

Salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral

Salbu eta lege-xedapenek agiri horiei erregistroko eragingarritasuna eratxikitzen dietenean

Salvo excepción debidamente justificada

Salbu eta behar bezala justifikatzen denean

Salvo expresa autorización

Non eta ez den horretarako berariazko baimena ematen

Salvo fuerza mayor

Salbu eta ezinbesteko kasuan

Salvo justificación cumplida

Salbu eta hori egiaztatzen denean

Salvo lo que pueda establecerse

Non eta ez den besterik agintzen

Salvo lo que puedan disponer las leyes

Noiz eta legeek besteri xedatzen dutenean

Salvo pacto en contrario

Salbu eta kontrako ituna egiten denean

Salvo pacto en contrario o renuncia de la facultad de revocar

Salbu eta aurkako ituna dagoenean edo errebokatzeko ahalmenari uko egin zaionean

Salvo por razones de seguridad

Salbu eta segurtasun-arrazoiengatik

Salvo prevención en contrario

Non eta ez den kontrakorik aurreikusten

Salvo prueba en contrario

Salbu eta aurkakoa frogatzen denean

Salvo prueba en contrario

Non eta ez den bestelako frogarik aurkezten

Salvo que resulte incompatible con

Non eta ez den …-(e)kin bateraezina

Salvo que (se) estime procedente

Salbu eta bidezkotzat jotzen d(u)enean

Salvo que afecten

Non eta ez dioten eragiten

Salvo que apreciare

Salbu aintzat hartu denean

Salvo que asi se exija

Non ez den hala galdatzen

Salvo que careciese de competencia para ello

Non eta ez den horretarako eskumenik gabea

Salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente

Non eta ez diren aurretik berariaz baimendu

Salvo que concurran causas excepcionales justificadas

Non eta ez dagoen halakorik justifikatzen duen aparteko arrazoiren bat

Salvo que conste haberse constituido por tiempo determinado

Salbu eta gozamen hori epe zehatzerako eratu dela agerrarazi denean

Salvo que corresponda

Non eta ez dagokion

Salvo que de forma motivada se fije un plazo diferente

Non eta, behar bezala arrazoituta, beste epe bat zehazten ez den

Salvo que ejerciera su derecho

Non eta ez duen baliatzen…-t(z)eko eskubidea

Salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa

Salbu eta adostasuna akatsen bidez edo prezio nahiz sariaren bidez lortu denean

Salvo que el hecho no revistiere carácter de delito

Salbu eta egitateak delitu-izaerarik ez duenean

Salvo que el hecho sea constitutivo de delito

Salbu eta egitatea delitua denean

Salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto

Salbu eta interesdunak ondore horretarako interes legitimoa egiaztatzen duenean

Salvo que el interesado ya hubiera sido informado con anterioridad

Salbu eta interesdunari aurretiaz eman zaionean horren gaineko informazioa

Salvo que el juez acuerde lo contrario

Salbu eta epaileak kontrakoa erabakitzen duenean

Salvo que el juez disponga cualquier otra forma

Salbu eta epaileak beste zerbait xedatzen duenean

Salvo que el juez resuelva expresamente lo contrario

Salbu eta epaileak esanbidez aurkakoa ebazten duenean

Salvo que el procedimiento no pueda seguirse

Salbu eta prozedura ezin jarraitu bada

Salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años

Salbu eta delitu horrek ezarrita duen zigorra bi urte baino gehiagoko espetxealdia denean

Salvo que existan circunstancias que así lo justifiquen

Salbu eta hori justifikatzen duten inguruabarrak daudenean

Salvo que faltare algún requisito procesal insubsanable

Non eta ez den huts konponezinik izan betekizun prozesalen batean

Salvo que fuera contrario al interés superior

Non eta ez den interes gorenaren aurkakoa

Salvo que haga uso de

Non eta ez duen baliatzen

Salvo que haya sido objeto de remisión

Non eta ez den bidali

Salvo que hayan sucedido con posterioridad

Non eta ez diren geroztik gertatu

Salvo que hubiera sido ya anteriormente acordado/a

Salbu eta aldez aurretik erabakita dagoenean

Salvo que hubiesen vencido los plazos establecidos

Non eta ezarritako mugak gainditu ez diren

Salvo que la ejecución se funde en sentencia, acuerdo o transacción que conste en los autos

Salbu eta betearazpena oinarritzen denean epaian, edo auzi-paperetan jasotako hitzarmenean nahiz transakzioan

Salvo que la intervención hubiera sido expresamente prohibida

Salbu eta esku-hartzea esanbidez debekatu denean

Salvo que la ley disponga otra cosa

Salbu eta legeak beste zerbait xedatzen duenean

Salvo que la ley excluya expresamente toda prueba en contrario

Salbu eta legeak esanbidez baztertzen duenean kontrako froga egiteko aukera

Salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa

Non eta aplikatzekoa den araudiak ez duen besterik agintzen

Salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario

Salbu eta inguruabarren arabera kontrakoa egokiagoa denean

Salvo que las partes acuerden su ejecución

Salbu eta aldeek betetzea adosten badute

Salvo que las partes expresamente lo acepten

Salbu eta aldeek horrela onartzen badute

Salvo que legalmente no fuere exigible

Salbu eta legearen arabera halakorik behar ez denetan

Salvo que lo pida el presentante

Salbu eta aurkezleak hala eskatzen duenean

Salvo que los hechos sean constitutivos de otro delito más grave

Salbu eta egitateak beste delitu astunago bat direnean

Salvo que no exista prohibición o limitación expresa

Salbu eta berariazko inongo debeku edo mugarik ez dagoenean

Salvo que no pueda(n) diferirse

Salbu eta atzeratu ezin d(ir)enean

Salvo que no resultase procedente

Salbu eta bidezkoa ez denean

Salvo que no se hubiera producido otro hecho con posterioridad

Non eta beste egitaterik ez den geroztik gertatu

Salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida

Salbu eta neurria presako arrazoiengatik berehala hartu behar denean

Salvo que razones de urgencia no lo permitan

Salbu eta presazko arrazoiek ahalbidetzen ez dutenean

Salvo que renuncie a el/ella

Salbu eta x horri uko egiten dionean

Salvo que resulten incompatibles

Salbu eta bateraezinak direnean

Salvo que se acredite

Non eta ez den erakusten

Salvo que se acredite lo contrario

Non eta ez den kontrakoa egiaztatzen

Salvo que se acuerde

Non eta ez den erabakitzen

Salvo que se acuerde motivadamente por el juez

Non eta epaileak ez duen hala erabakitzen, hori justifikatzen duen arrazoirik dagoenean

Salvo que se alegara interés legitimo

Salbu eta interes legitimoa alegatzen denean

Salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así

Salbu eta arrazoi funtsatuak alegatzen badira hala izan ez dadin

Salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así

Non eta arrazoi funtsatuak ematen ez diren hala izan ez dadin

Salvo que se aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen

Non eta ez den hautematen …-tzea justifikatzen duen inguruabarren bat

Salvo que se aprecie temeridad

Salbu eta ausarkeria egon dela aitortzen denean

Salvo que se autorice

Non eta ez den baimentzen

Salvo que se autorice expresamente

Non eta espresuki baimentzen ez den

Salvo que se autorice otra cosa

Non eta beste ezertarako baimena ematen ez den

Salvo que se considere conveniente

Non eta ez den beharrezkotzat jotzen

Salvo que se considere imprescindible

Salbu eta ezinbesteko denean

Salvo que se considere necesaria su intervención

Non eta ez zaion beharrezko irizten berak parte hartzeari

Salvo que se cumplan los requisitos legales

Salbu eta epaiketa bera gabe egiteko legezko betekizunak gertatzen direnean

Salvo que se declare

Non eta ez den deklaratzen

Salvo que se declare su procedencia

Non eta ez den adierazten bidezkoa dela

Salvo que se declare su procedencia

Non eta ez den bidezkoa

Salvo que se disponga expresamente lo contrario

Salbu eta aurkakoa beren beregi xedatzen denean

Salvo que se especifique lo contrario

Salbu eta kontrakoa adierazten denean

Salvo que se establezca

Non eta ezartzen ez den

Salvo que se establezca un efecto distinto

Salbu eta bestelako ondorea ezarri denean

Salvo que se estime más adecuado

Non eta ez den irizten egokiagoa dela

Salvo que se estime necesario

Non eta ez den irizten…behar dela

Salvo que se haya hecho expresa reserva de las acciones para reclamarlas en la vía que corresponda

Salbu eta beren beregi akzioak gorde direnean erantzukizun horiek bide egokian eskatzeko

Salvo que se hubiere efectuado por testimonio

Non eta testigantza bidez egin ez den

Salvo que se hubiese previsto expresamente

Non eta ez den berariaz aurreikusi

Salvo que se inste su ejecución

Non eta ez den horren exekuzioa eskatzen

Salvo que se limiten a

Non eta soil-soilik ez duten

Salvo que se proponga por vía de reconvención

Non eta proposamena ez den errekonbentzio bidez egiten

Salvo que se pruebe

Non eta ez den frogatzen

Salvo que se refieran a

Non eta ez diren x-i buruzkoak

Salvo que se señale otro

Non eta besteren bat ematen ez den

Salvo que sea absolutamente necesario

Salbu eta hori erabat beharrezkoa denean

Salvo que sea aconsejable

Non eta ez den komenigarritzat jotzen

Salvo que sea aplicable:

Non eta ez den aplikatzekoa hauetariko bat:

Salvo que sea de interés público su admisión

Salbu eta horien onarpena interes orokorrekoa denean

Salvo que sean legalmente cancelados

Salbu eta legearen arabera ezerezten direnean

Salvo que sean manifiestamente ilegales

Non eta ez diren nabarmenki legez kontrakoak

Salvo que suponga

Non eta ez dakarren

Salvo que suponga un riesgo

Non eta ez duen arrisku bat sortzen

Salvo que tal circunstancia se halle específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate

Salbu eta inguruabar hori modu zehatzean araututa dagoenean tipo penal bakoitzean

Salvo que tenga por objeto

Non eta horren helbura ez den

Salvo que una norma permita expresamente

Non eta arau batek ez duen berariaz aukera ematen

Salvo renuncia del beneficiario

Salbu eta onuradunak horri uko egiten dionean

Salvo renuncia expresa del interesado en la forma y plazo

Salbu eta interesdunak esanbidez uko egiten duenean, moduan eta zehaztutako epean

Salvo si ello supusiere infracción manifiesta de…

Non eta horrekin ez den. Nabarmen hausten

Salvo si lo es exclusivamente por la

Non eta bakar-bakarrik ez den…-tagik

Salvo si se tratase de liberalidades de uso

Salbu eta usadioen araberako eskuzabaltasunak direnean

Se deberá indicar y probar que…

Adierazi eta frogatu beharko da ezen… -(e)la

Se dispone que…

Xedatzen da ezen…-(e)la

Se exige que

Galdatzen da ezen…-(e)la

Se hace saber que…

Jakinarazten da ezen..-(e)la

Se indicará al interesado que…

Interesudanri adieraziko zaio ezen…-(e)la

Se instó a…

Eskatu zen ezen…-(e)la

Se permite que

Baimentzen da ezen…-(e)la

Se podrá disponer que…

Xedatu ahal izango da ezen…-(e)la

Se podrá exigir que…

Galdatu ahal izango da ezen …-(e)la

Se pondrá de manifiesto que…

Adieraziko da ezen…-(e)la

Se prueba que…

Frogatzen da ezen…-(e)la

Señala como efecto que…

Aipatzen du ezen…-(e)la

Si así lo deciden

Baldin eta hala erabakitzen badute

Si así lo solicitara

Baldin eta hala eskatu badu

Si carece manifiestamente de fundamento

Baldin eta agerikoa bada ez duela oinaririk

Si concurriere alguno de los supuestos siguientes

Baldin eta hurrengo kasuetatik bat gertatzen bada

Si en su concepto los hubiere

Baldin eta bere/euren ustez halakoak badaude

Si fuera posible formular escrito de acusación

Baldin eta akusazio-idazkia aurkez badaiteke

Si fuere más a propósito

Baldin eta egokiagoa bada

Si hallándose en él el demandado

Baldin eta demandatua hartan bada

Si hubiere peligro en la tardanza

Baldin eta atzerapenak arriskua badakar

Si hubiere precedido concierto para ello

Baldin eta horretarako ados jarri badira

Si hubiere precedido concierto para ello

Baldin eta horretarako ados jarri badira

Si la causa fuere por delito

Baldin eta auzia delituaren ondoriozkoa bada

Si la parte a la que pudiere favorecer el documento renunciare a él

Baldin eta alderdiak uko egiten badio bere mesederako agiri horri

Si la reclamaren

Baldin eta erreklamatzen badute

Si las circunstancias del caso lo exigiesen

Baldin eta kasuan kasuo ingurabarren arabera, hori nahitaezkoa bada

Si lo hubieren solicitado todas las partes

Baldin eta alderdi guztiek hala eskatu badute

Si ninguna de las partes se opone

Baldin eta alderdietariko inor ez bada aurka agertzen

Si no se considerare que resultan justificadas las diligencias

Baldin eta eginbideak bidezkoak ez direla uste bada

Si procede

Baldin eta bidezko bada

Si resultara que…

Ondorioztatzen bada ezen…-(e)la

Si se considera incompetente

Baldin eta irizten bada ez duela eskumenik

Si se estima manifiestamente improcedente

Baldin eta irizten bada bidegabekoa dela ageri-agerian

Si se ha acreditado

Baldin eta egiaztatu bada

Si se pudiera presumir

Baldn eta uste bada

Siempre que haya mediado culpa o negligencia

Baldin eta erruz edo zabarkeriaz jardun bada

Siempre que no se frustren los fines perseguidos

Baldin eta ez helburak zapuzte ez direnean

Siempre que no se haya….

Noiz eta ez den….

Siempre que no se opongan a las leyes

Baldin eta legeen aurka ez badoaz

Siempre que se acredite la intromisión ilegítima

Baldin eta eskusartze bidegabea egiaztatzen bada

Siempre que se considere admisible

Baldin eta onargarria bada

Siempre que se cumplan todos los requisitos de validez y eficacia que se impongan

Baldin eta ezarritako baliozkotasun- eta eragingarritasun-eskakizunak betetzen badira

Siempre que se haga en igualdad de condiciones

Baldin eta baldintza berberetan jarduten bada

Siempre que se presente sin demora

Baldin eta atzerapenik gabe aurkezte bada

Sin estar al corriente

Baldin eta egunean ez badago

Sin la previa autorización

Non eta ez den aurrez baimendu

Sin la previa autorización judicial

Non eta aldez aurretik epaileak horretarako baimenik eman ez duen

Sin la previa autorización judicial, oído el ministerio fiscal

Non eta aldez aurretik epaileak, fiskaltzari entzun eta gero, horretarako baimenik eman ez duen

Sin olvidar que…

Ahaztu gabe ezen…-(e)la

Sin perjuicio de las circunstancias que puedan motivar su revisión futura

Non eta ez diren kontrakoa justifikatzen duten arrazoi zehatzak gertatzen

Sin perjuicio de lo que expresamente se establezca

Non eta berariaz ez den besterik zehazten

Sin que le hubiera sido conferida

Baldin eta ez bazaio berari eman

Sin que se derive de ello riesgo para la integridad física o la salud de las personas

Baldin eta hortik ez bada inolako arriskurik ondorioztatzen pertsonen osotasun fisikorako edo osasunerako

Kategoria: Euskara Juridikoa, Lege-hizkera. Gorde lotura.